Κοινωφελής εργασία ΔΥΠΑ: Παρατείνεται η κατάρτιση, νέα τμήματα ωφελούμενων

Παρατείνεται η κατάρτιση των ωφελούμενων της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δή...


Παρατείνεται η κατάρτιση των ωφελούμενων της Δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/ συναφείς φορείς, υπηρεσίες υπουργείων και άλλων φορέων» μέχρι τις 14 Ιουλίου 2023.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης κατάρτισης, η ΔΥΠΑ σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ενημερώνει τους παρόχους επιβλέποντες φορείς και ωφελούμενους για τα εξής:

Α. Ξεκίνησαν να δημιουργούνται νέα τμήματα κατάρτισης για τους ωφελούμενους οι οποίοι δεν έχουν ενταχθεί σε τμήματα κατάρτισης. Η κατάρτιση στα τμήματα αυτά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 14 Ιουλίου 2023.


Β. Στις περιπτώσεις των ωφελούμενων (που ήδη συμμετέχουν σε κατάρτιση ή πρόκειται να συμμετάσχουν) των οποίων η διάρκεια απασχόλησης, στις θέσεις που έχουν τοποθετηθεί – και μόνο αυτών- λήγει πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος της θεωρητικής κατάρτισης που συμμετέχουν, η απασχόλησή τους παρατείνεται τόσες ημέρες όσες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της θεωρητικής κατάρτισης και όχι πέραν της 14ης Ιουλίου 2023, υπό τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται στη σχετική δημόσια πρόσκληση και στις ίδιες θέσεις ανά φορέα και ειδικότητα, σε Δήμους, Περιφέρειες και λοιπά Ν.Π.Δ.Δ.

Οι επιβλέποντες φορείς, για την απρόσκοπτη υλοποίηση της δράσης, καλούνται πριν τη λήξη της απασχόλησης να προβούν σε επιμήκυνση αυτής στο ΕΡΓΑΝΗ για όσες ημέρες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατάρτισης.

Η ολοκλήρωση της κατάρτισης τεκμαίρεται με βεβαίωση του παρόχου προς τον επιβλέποντα φορέα για κάθε ωφελούμενο όπου θα αναφέρεται ρητώς η ημερομηνία λήξης του προγράμματος κατάρτισης που συμμετέχει ο ωφελούμενος.

Γ. Για τα τμήματα κατάρτισης που σχηματίζονται μετά την 9-06-2023 και για τις περιπτώσεις μη σχηματισμού τμημάτων των θεματικών αντικειμένων της αρχικής επιλογής των ωφελουμένων, είναι δυνατή, με σύμφωνη γνώμη των ωφελούμενων, η αλλαγή του θεματικού αντικειμένου της κατάρτισης.

Στην περίπτωση αυτή, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να προσκομίζουν στον πάροχο υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι επιθυμούν την αλλαγή θεματικού αντικειμένου.
Επισημαίνεται ότι οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν για:

1) Αίτημα για σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

2) Αίτημα αλλαγής περιφερειακής ενότητας

3)Αίτημα για αλλαγή Περιφέρειας παραμένουν οι ίδιες σύμφωνα με τις προηγούμενες ανακοινώσεις.

Επισημαίνεται ότι στα τμήματα όπου συμμετέχουν ωφελούμενοι από διαφορετικές περιφερειακές ενότητες – Περιφέρειες, οι πάροχοι θα πρέπει να δηλώνουν τα τμήματα αυτά εξ’ ολοκλήρου με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τα θεματικά αντικείμενα της θεωρητικής κατάρτισης είναι:

Α. Οριζόντιες δεξιότητες

1. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (1ο επίπεδο)

2. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (2ο επίπεδο)

3. Βασικές Δεξιότητες ΤΠΕ (3ο επίπεδο)

4. Οργάνωση και Λειτουργία Δημόσιων Υπηρεσιών, Οργανισμών και Επιχειρήσεων

5. Περιβαλλοντολογική Προστασία και Ανακύκλωση Προϊόντων

6. Ψηφιακές Δεξιότητες Κοινωνικής Δικτύωσης με εφαρμογές στο χώρο εργασίας (Social Media)

7. Γραμματειακή υποστήριξη

Β. Εξειδικευμένες δεξιότητες

8. Υπηρεσίες καθαριότητας Δημοσίων Υπηρεσιών, οργανισμών και επιχειρήσεων

9. Υπηρεσίες Διαμόρφωσης / Συντήρησης Πρασίνου

10. Ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce)

11. Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics).

Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης και η διευκόλυνση της ένταξης/επανένταξής τους στην αγορά εργασίας.


πηγή: ertnews.gr

Σχόλια