Παρατείνονται οι αιτήσεις για αναδιάρθρωση & μετατροπή αμπελώνων έως τις 27 Νοεμβρίου 2023

Έως τις 27 Νοεμβρίου 2023 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αμπελουργούς για την παρέμβαση της αναδιάρθρωσ...


Έως τις 27 Νοεμβρίου 2023 παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους αμπελουργούς για την παρέμβαση της αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων.

Οι αιτήσεις θα συνεχίσουν να υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥπΑΑΤ, όπου οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση, αναλυτικό πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων για ένταξη στο πρόγραμμα και τα σχετικά δικαιολογητικά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δηλώσεων συγκομιδής από τους αμπελοκαλλιεργητές, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τις κοινοτικές διατάξεις, τις δύο τελευταίες αμπελουργικές περιόδους.

Οι προϋποθέσεις

Η παρέμβαση εφαρμόζεται μόνο σε εκτάσεις οι οποίες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Είναι φυτεμένες με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου,
  • Είναι καταχωρισμένες στο Αμπελουργικό Μητρώο.
  • Έχουν υποβληθεί από τους παραγωγούς γι’ αυτές αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής τους εκμετάλλευσης, δηλώσεις συγκομιδής όπου απαιτείται, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στην Παρέμβαση.
  • Έχει υποβληθεί γι’ αυτές Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης για το έτος 2023 και επιβεβαιώνεται η ταυτοποίηση των στοιχείων της αμπελουργικής εκμετάλλευσης του αιτούντα παραγωγού μεταξύ του Αμπελουργικού Μητρώου και της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.
  • Έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις εθνικές και ενωσιακές διατάξεις για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης.
  • Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα.

Όταν πρόκειται για αναφύτευση της ίδιας ποικιλίας στο ίδιο αμπελοτεμάχιο πρέπει να υλοποιείται αλλαγή αποστάσεων φύτευσης ή και μεταβολή στον αριθμό των πρέμνων με ελάχιστη ποσοστιαία μεταβολή 20% στις αποστάσεις ή στον αριθμό των πρέμνων, πριν και μετά την αναδιάρθρωση, εκτός άλλης μεταβολής συστήματος διαχείρισης.

Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθορίζεται σε μισό (0,5) στρέμμα.


Μη επιλέξιμες εκτάσεις – Aποκλεισμοί

Δεν χορηγείται στήριξη για τις εκτάσεις:

α) Που αφορούν πειραματικούς αμπελώνες και μητρικές φυτείες εμβολιοληψίας.

β) Που έχουν λάβει ενωσιακή ή εθνική στήριξη για τα ίδια μέτρα που προβλέπονται στην εν λόγω Παρέμβαση κατά τις δέκα (10) προηγούμενες οικονομικές περιόδους που προηγούνται της αίτησης για ένταξη στην Παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων, υπολογιζόμενες από το οικονομικό έτος υποβολής της αίτησης στήριξης.

γ) Αμπελουργών των οποίων οι εκμεταλλεύσεις καταλαμβάνουν λιγότερο από 0,5 στρέμμα αμπελώνα.

δ) Δεν χορηγείται στήριξη σε παραγωγούς που καλλιεργούν παράνομες φυτεύσεις και σε εκτάσεις αμπελοκαλλιέργειας χωρίς την απαιτούμενη άδεια δυνάμει του άρθρου 71 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013.

ε) Δεν εντάσσονται στην Παρέμβαση, αμπελοτεμάχια για τα οποία στις δηλώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός που δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος προϊόντος, όπως ενδεικτικά ιδιοκατανάλωση, απόσταξη, λοιποί προορισμοί, χυμοποίηση, οινοποίηση από τον δηλούντα. Εξαιρούνται:

οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με επιλογή στο πεδίο «προορισμού» στη Δήλωση Συγκομιδής «οινοποίηση από τον δηλούντα» και
οι αμπελουργοί που αιτούνται ένταξη στην Παρέμβαση αναδιάρθρωσης και μετατροπής για τα αμπελοτεμάχια τους με την ποικιλία Τσάπουρνο της ΠΕ Κιλκίς.
στ) Τα αμπελοτεμάχια που έχουν φυτευτεί μετά την χορήγηση άδειας στο πλαίσιο εφαρμογής του «Καθεστώτος αδειοδότησης νέων φυτεύσεων αμπελώνων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου» δεν εντάσσονται στην ΠαρέμβασηΑναδιάρθρωσης και Μετατροπής αμπελώνων.

ζ) Παραγωγοί οι οποίοι μετά την οριστική έγκρισή τους αποχώρησαν οικειοθελώς, για λόγους που δεν σχετίζονται με περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλείονται για τις επόμενες δύο αμπελοοινικές περιόδους από την παρέμβαση.Πηγή: in.gr

Σχόλια