ΔΟΑΤΑΠ: Αιτήσεις για συμμετοχή στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών

Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απευθύνει δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών όσων καλύπτουν τα προβ...


Το Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. απευθύνει δημόσια πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος ένταξης στο Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών όσων καλύπτουν τα προβλεπόμενα προσόντα σε επιλεγμένους επιστημονικούς κλάδους. 

Ο ρόλος και οι υποχρεώσεις των αξιολογητών περιγράφονται στα άρθρα 310, 311, 313 του N. 4957/2022. 

H αποζημίωση των Αξιολογητών του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών ανέρχεται σε είκοσι (20) ευρώ ανά εξεταζόμενη αίτηση και το συνολικό ετήσιο ποσό αποζημίωσης κάθε Αξιολογητή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αξιολογήσεων που διενεργούνται (ΦΕΚ τ.Β’ 6443/16.12.2023). 

Απαιτούμενα προσόντα και δικαιολογητικά: 

1. Πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο πτυχίο της αλλοδαπής για τους επιλεγμένους κλάδους. 

2. Διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 

Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού́ διπλώματος δεν ισχύει για επιστημονικούς κλάδους εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τους οποίους δεν είναι δυνατή́ ή συνηθής η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά́ τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). 

Αντ' αυτού, προϋπόθεση αποτελεί́ το αναγνωρισμένο έργο που είναι συναφές με τον επιστημονικό κλάδο, όπως βραβεύσεις σε διεθνείς ή εθνικούς διαγωνισμούς, συμμετοχή́ σε διεθνείς ή εθνικές εκθέσεις, εθνική́ ή διεθνής αναγνώριση καλλιτεχνικού́ έργου και αυτοδύναμη διδασκαλία σε μαθήματα που εμπίπτουν στον επιστημονικό κλάδο. 

3. Με εξαίρεση τα μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ, εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών από την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. 

4. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής (κατά δήλωση) 

5. Γνώση χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (κατά δήλωση) 

6. Δήλωση προτίμησης επιστημονικού κλάδου, που να τεκμαίρεται από το πτυχίο ή/και το διδακτορικό 

7. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα (μέχρι δύο σελίδες) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ανωτέρω με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην διεύθυνση protocol_A@doatap.gr. 

Η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023. Οι υποψηφιότητες θα εξετάζονται περιοδικά από το Δ.Σ., όταν συμπληρώνεται ένας εύλογος αριθμός Περισσότερες πληροφορίεςΠΗΓΗ: diorismos.gr

Σχόλια