ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ: Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης για το πρόγραμμα εγκατάστασης γεωργών νεαρής ηλικίας

Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης για το πρόγραμμα εγκατάστασης γεωργών νεαρής ηλικίας. Έγινε η ανάρτηση της προδημοσίευσης για την ...


Αναρτήθηκε η προδημοσίευση της πρόσκλησης για το πρόγραμμα εγκατάστασης γεωργών νεαρής ηλικίας. Έγινε η ανάρτηση της προδημοσίευσης για την 1η πρόσκληση που έχει να κάνει με την υποβολή αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο πρόγραμμα των νέων γεωργών.


Στόχος της παρέμβασης είναι η στήριξη των νέων σε ηλικία γεωργών, στις επιχειρηματικές τους δράσεις.

Αφορά νέους έως και 40 ετών. Ισχύουν, βέβαια, κάποιες προυποθέσεις για τους υποψήφιους αγρότες.

Οι σημαντικότερες προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούν οι υποψήφιοι είναι οι εξής:
 • Να είναι ενήλικες και να μην έχουν υπερβεί το 40ό έτος της ηλικίας τους στο τέλος του έτους έκδοσης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
 • Να είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 • Να είναι νόμιμοι κάτοχοι οικονομικά αυτόνομης γεωργικής – κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης (ιδιόκτητο ζωικό κεφάλαιο).
 • Να υποβάλουν παραδεκτή δήλωση ΟΣΔΕ το έτος 2024 με τυπική απόδοση που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ ή να έχουν δηλώσει τουλάχιστον 103 κυψέλες στην ηπειρωτική χώρα.
 • Κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης να χαρακτηρίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα.
 • Κατά τα τελευταία έτη 2019 έως 2022, να μην έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ με μέσο όρο τυπικής απόδοσης που υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας ή τα 16.000 ευρώ σε οποιοδήποτε από αυτά τα έτη.
 • Να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση στήριξης και τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης εντός των προθεσμιών που θα οριστούν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Το ποσό στήριξης, παρέχεται υπό την μορφή κεφαλαίου, μη επιστρεπτέας ενίσχυσης (κατ’ αποκοπή ποσό) και διαμορφώνεται ως εξής:Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη φυτική παραγωγή ή / και τη μελισσοκομία: 
 • 30.000 ευρώ με μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή.
 • Εκμετάλλευση με προσανατολισμό στη ζωική παραγωγή: 40.000 ευρώ με μόνιμη κατοικία σε κανονική περιοχή.
 • Για μόνιμη κατοικία σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά έως 3.100 κατοίκους ή σε Περιφερειακές Ενότητες με πληθυσμιακή πυκνότητα έως 35 κατοίκους / τετ. χλμ. το ποσόν προσαυξάνεται κατά 2.500 ευρώ.

Ο δικαιούχος λαμβάνει το 70% του ποσού στήριξης με την ένταξή του στο μέτρο και το 30% μετά την πιστοποίηση της ορθής ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι κυριότερες δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν οι δικαιούχοι είναι οι εξής:
 • Να αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη εντός δύο ετών από την ημερομηνία χαρακτηρισμού τους ως νεοεισερχομένων επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα και να τη διατηρήσουν για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Να πετύχουν τον ποσοτικό στόχο της αύξησης της τυπικής απόδοσης της εκμετάλλευσης κατά τουλάχιστον 20% σε σχέση με την τυπική απόδοση της αρχικής κατάστασης.
 • Να υπαχθούν εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου.
 • Από το 2024 έως και τέσσερα έτη μετά το έτος ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού τους σχεδίου να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣΔΕ.
 • Να παρακολουθήσουν πιστοποιημένο πρόγραμμα γεωτεχνικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 250 ωρών.

Το συνολικό ποσό που προβλέπεται για τη χρηματοδότηση της παρέμβασης Π3-75.1 «Εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας» για την περίοδο 2023 – 2027, συμπεριλαμβανομένων των ανειλημμένων υποχρεώσεων από το ΠΑΑ 2014 – 2022, ανέρχεται σε 590 εκ. ευρώ.

Η παρέμβαση Π3-75.1, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ‘Ενωση (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης / ΕΓΤΑΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Αναλυτικότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στην προδημοσίευση της παρέμβασης, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου (www.ppel.gov.gr) και στην ΔΑΟΚ της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Λακωνικής 87, Καλαμάτα – τηλ. 272 13 66508 και 272 13 66507)”.


πηγή:

Σχόλια