Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι παρεκκλίσεις στήριξης των πληγέντων μελισσοκόμων λόγω των φυσικών καταστροφών του 2023

Παρεκκλίσεις σε δράσεις της μελισσοκομίας για μελισσοκόμους που έχουν πληγεί από τα ακραία φυσικά φαινόμενα του 2023, προβλέπει τροποποιητικ...


Παρεκκλίσεις σε δράσεις της μελισσοκομίας για μελισσοκόμους που έχουν πληγεί από τα ακραία φυσικά φαινόμενα του 2023, προβλέπει τροποποιητική απόφαση η οποία πήρε ΦΕΚ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τροποποιητική απόφαση, για τους δυνητικούς δικαιούχους της δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», οι οποίοι έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών του 2023, μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η εν λόγω μείωση δηλώθηκε το έτος 2023 στον ΕΛΓΑ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις για το οικονομικό έτος 2024:
  • Ως αριθμός επιλέξιμων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.
  • Το μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό προμήθειας κυψελών αντικατάστασης καθορίζεται σε 50% επί των επιλέξιμων κυψελών τις οποίες απώλεσαν εξαιτίας της εκδήλωσης της φυσικής καταστροφής.
  • Το ποσοστό ενίσχυσης της δαπάνης προμήθειας ανά κυψέλη αντικατάστασης δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 80% επί της καθαρής επιλέξιμης αξίας των ειδών.
  • Ως αριθμός επιλέξιμων κυψελών λογίζεται ο αριθμός κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής

Προκειμένου να μειωθούν οι πιθανότητες εμφάνισης ελλείψεων στην αγορά και να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες σε κυψέλες αντικατάστασης και σε μεμονωμένες κινητές βάσεις, που προέκυψαν ύστερα από την εκδήλωση των φυσικών καταστροφών του έτους 2023, κατά την υλοποίηση της Δράσης «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» για το οικονομικό έτος 2024, ισχύουν για όλους τους δικαιούχους, οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

α) Ενισχύεται η προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών κάθε τύπου.

β) Ο εμβρυοθάλαμος της κυψέλης αντικατάστασης, δύναται να διαθέτει σταθερή βάση. Στην περίπτωση προμήθειας εμβρυοθάλαμου με σταθερή βάση, δεν είναι επιλέξιμη η προμήθεια συνδετήρων για κινητή βάση.Ενισχύεται η προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών κάθε τύπου
Η νομαδική μελισσοκομία

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», οι οποίοι έχουν υποστεί ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών του 2023, μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 50% και η εν λόγω μείωση δηλώθηκε το έτος 2023 στον ΕΛΓΑ, ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις για το οικονομικό έτος 2024:

  • Η ενίσχυση παρέχεται υπό την μορφή κατ’ αποκοπή ποσού ανά κατεχόμενη κυψέλη, λογίζοντας ως αριθμό επιλέξιμων κυψελών τον αριθμό κατεχόμενων κυψελών πριν την εκδήλωση της φυσικής καταστροφής.
  • Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης κατ’ αποκοπή ενίσχυσης, κατά την υλοποίηση της εν λόη δήλωση συνολικής ετήσιας γεωργικής παραγωγής, χαμηλότερης από αυτή που προβλέπεται κατά περίπτωση.
  • Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης κατ’ αποκοπή ενίσχυσης η μη τήρηση των υποχρεώσεων, κατά την υλοποίηση της εν λόγω Δράσης το οικονομικό έτος 2024.
  • Δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού ή μείωσης της δικαιούμενης κατ’ αποκοπή ενίσχυσης η μη υποβολή των παραστατικών, κατά το οικονομικό έτος 2024.
  • Το ποσό της κατ’ αποκοπή ενίσχυσης ανά επιλέξιμη κυψέλη αντιστοιχεί στο ποσό ενίσχυσης που καθορίζεται για του δικαιούχους, προσαυξημένο κατά 50%.

Για τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας», που το έτος 2022 διέθεταν κατ’ ελάχιστον 11ς κυψέλες οι οποίοι ως αποτέλεσμα των φυσικών καταστροφών του 2023 έχουν υποστεί μείωση του αριθμού των κατεχόμενων κυψελών τους σε ποσοστό μικρότερο του 50% και η εν λόγω μείωση δηλώθηκε το έτος 2023 στον ΕΛΓΑ, ισχύουν οι ακόλουθες παρεκκλίσεις:

Κατά το οικονομικό έτος 2024, δεν αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού η κατοχή λιγότερων των 110 κυψελών.

Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά δικαιούχο ορίζεται ως το καθοριζόμενο, ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη (Ε) επί τον αριθμό των κατεχόμενων κυψελών, προσαυξημένο κατά το διπλάσιο του ως άνω καθοριζόμενου ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη (Ε) επί του αριθμού των κυψελών που απολέστηκαν.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩΣχόλια