Πανεπιστήμια: Πώς σχεδιάζουν δίδακτρα στα προπτυχιακά και διαδικτυακές εξετάσεις από την πίσω πόρτα

Το μεγάλο κόλπο με τα ΑΕΙ: Πώς σχεδιάζουν δίδακτρα στα προπτυχιακά και διαδικτυακές εξετάσεις από την πίσω πόρτα Απίθανο: Ζητούν από τα ΑΕΙ ...


Το μεγάλο κόλπο με τα ΑΕΙ: Πώς σχεδιάζουν δίδακτρα στα προπτυχιακά και διαδικτυακές εξετάσεις από την πίσω πόρτα

Απίθανο: Ζητούν από τα ΑΕΙ να μειώσουν κατά 80% τη χρήση χαρτιού εκτύπωσης. Αλλά μια τόσο μεγάλη μείωση πρακτικά μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αλλαγής της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω μετακύλισης του κόστους εκτυπώσεων στα μέλη ΔΕΠ!

Ενα δημόσιο Πανεπιστήμιο αποδυναμωμένο, με δίδακτρα και στις προπτυχιακές σπουδές και εξ αποστάσεως εξετάσεις από... το παράθυρο, που θα συμπράτει σχεδόν αναγκαστικά με τα ιδιωτικά ΑΕΙ αφού θα έχει μειωμένη οριζόντια χρηματοδότηση καθώς μειώνεται το ποσοστό της τακτικής χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια από 80% σε 70%, θα φέρει το νομοσχέδιο Πιερρακάκη.


Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγουν οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί, πέρα από τις δραματικές ανακοινώσεις των Συγκλήτων πολλών ΑΕΙ περί υποστελέχωσης και υποχρηματοδότησης με κίνδυνο ακόμα και λουκέτων σε περιφερειακά ιδρύματα.

Η παράταξη της Συσπείρωσης Πανεπιστημιακών, αποδελτίωσε το νομοσχέδιο Πιερρακάκη σε ένα εκτενές κείμενο κριτικής, μέσα στο οποίο -μεταξύ πολλών άλλων- εντοπίζει τις μεθοδεύσεις για τα δίδακτρα που θα ξεκινήσουν από τους αλλοδαπούς φοιτητές που θα εγγραφούν σε ελληνόφωνα προγράμματα.


Επιπλέον, μεταξύ τραγικού και αστείου, οι πανεπιστημιακοί εντόπισαν και μια διάταξη που αν εφαρμοστεί, θα οδηγήσει ενδεχομένως σε μονιμοποίηση των διαδικτυακών εξετάσεων -παρότι κανείς δεν εγγυάται το αδιάβλητο της διαδικασίας! Κι αν αυτό δε συμβεί, θα την ...πληρώσουν (κυριολεκτικά, θα πληρώσουν από την τσέπη τους) οι ίδιοι οι πανεπιστημιακοί!

Συγκεκριμένα, στο νομοσχέδιο υπάρχει διάταξη που ορίζει ότι “μέχρι την 1η.1.2026, τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να μειώσουν σταδιακά, και τουλάχιστον κατά ογδόντα τοις εκατό (80%), με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2023, την προμήθεια και χρήση χαρτιού εκτύπωσης.”.

«Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των εκτυπώσεων των πανεπιστημίων προέρχονται είτε από την δια ζώσης εξεταστική διαδικασία είτε από “παράλογες” γραφειοκρατικές απαιτήσεις εκτύπωσης αντιγράφων, και να μη θέλει κάποιος, στο νου του έρχεται η εμμονή του υπουργείου για υλοποίηση με κάθε τρόπο ηλεκτρονικών εξετάσεων παραβιάζοντας την έννοια του αδιάβλητου της διαδικασίας εξέτασης. Μια τόσο μεγάλη ποσοστιαία μείωση της χρήσης χαρτιού εκτύπωσης πρακτικά μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αλλαγής της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω μετακύλισης του κόστους εκτυπώσεων στα μέλη ΔΕΠ» , παρατηρούν οι πανεπιστημιακοί. Αναλυτικά:

Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού και διαδικτυακές εξετάσεις από... το παράθυρο

Στο σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που υπήρχε στο Άρθρο 227 του ν. 4957 προστίθενται δύο παράγραφοι των οποίων οι προεκτάσεις επιδέχονται διαφορετικές ερμηνείες. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρο 89 (Σταδιακή κατάργηση χαρτιού εκτύπωσης – Τροποποίηση άρθρου 227 του ν. 4957/20220) “2. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να προβούν στην καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του Ιδρύματος μέχρι την 30.6.2025, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.” Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του Άρθρου 89 στο οποίο αναφέρεται “Μέχρι την 1η.1.2026, τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να μειώσουν σταδιακά, και τουλάχιστον κατά ογδόντα τοις εκατό (80%), με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2023, την προμήθεια και χρήση χαρτιού εκτύπωσης.”.

Με δεδομένο ότι μεγάλο μέρος των εκτυπώσεων των πανεπιστημίων προέρχονται είτε από την δια ζώσης εξεταστική διαδικασία είτε από “παράλογες” γραφειοκρατικές απαιτήσεις εκτύπωσης αντιγράφων, και να μη θέλει κάποιος, στο νου του έρχεται η εμμονή του υπουργείου για υλοποίηση με κάθε τρόπο ηλεκτρονικών εξετάσεων παραβιάζοντας την έννοια του αδιάβλητου της διαδικασίας εξέτασης. Μια τόσο μεγάλη ποσοστιαία μείωση της χρήσης χαρτιού εκτύπωσης πρακτικά μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αλλαγής της εξεταστικής διαδικασίας με ηλεκτρονικά μέσα ή μέσω μετακύλισης του κόστους εκτυπώσεων στα μέλη ΔΕΠ

Εισάγονται δίδακτρα στα ελληνόφωνα προπτυχιακά

Σύμφωνα με την 1η παράγραφο του Άρθρου 58 (Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ) “Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και γνώμης του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής, δύνανται να εγγράφουν στη Σχολή ή στα Τμήματα αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ανά Τμήμα ή Σχολή ο αριθμός των εισακτέων αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών, τα κριτήρια εισαγωγής, το ύψος των διδάκτρων, που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος των σπουδών στο αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, τα κριτήρια τυχόν χορήγησης υποτροφιών απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η συγκρότηση, η σύνθεση και οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών επιλογής των υποψηφίων ανά Τμήμα ή Σχολή, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, οι κανόνες συνέχισης φοίτησης, οι κανόνες διαγραφής και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας”.

Στην 4η παράγραφο του ίδιου Άρθρου ανοίγει διάπλατα την πόρτα σε εισαγωγή στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις με μοναδικό κριτήριο το απολυτήριο λυκείου εξειδικεύοντας στο ποιοι θεωρούνται αλλογενείς-αλλοδαποί:

1) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου τρίτων χωρών, που εδρεύει στην αλλοδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: αα) ο ένας (1) τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων φοιτητών δεν έχει την ελληνική καταγωγή και αβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

2) β) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου τρίτων χωρών, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: βα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και ββ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου


. 3) γ) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: γα) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, γβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

4) δ) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: δα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και δβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.

Ο κίνδυνος είναι διπλός, καθώς από τη μία μεριά ανοίγει η πόρτα για εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα του πανεπιστημίου απευθείας, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ από την άλλη μεριά με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο είναι πολύ πιθανό σε προσφυγή Έλληνα πολίτη, οι εξαιρέσεις υποψηφίων από την ημεδαπή να “πέσουν”.

Επιτρέπεται η σύμπραξη πανεπιστημίων με ΝΠΠΕ σε μη κερδοσκοπικές εταιρείες

Στην 1η παράγραφο του Άρθρου 119 (Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε εταιρείες–Τροποποίηση άρθρου 292 ν. 4957/2022) αναφέρεται ότι “Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να συμμετέχουν ή να συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπό τη νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή εμπορικής εταιρείας, από κοινού με άλλα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258) της ημεδαπής, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) του άρθρου 267 του παρόντος, νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο δημόσιων προσκλήσεων φορέων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.”

Επομένως, με την τροποποίηση που προσπαθεί να κάνει το υπουργείο, τα πανεπιστήμια θα μπορούν πλέον να συμπράττουν σε εταιρείες με ΝΠΠΕ, το οποίο συνεπάγεται ότι θα μπορούν αυτές οι εταιρείες να αμείβονται από το ΝΠΕΕ για παροχή υπηρεσιών στο ΝΠΕΕ (ή ενδεχομένως, ακόμη και για χρήση χώρων του ΑΕΙ για λογαριασμό του ΝΠΕΕ) και με αυτόν τον τρόπο να “συντηρούν” και τον μη-κερδοσκοπικό χαρακτήρα των ΝΠΕΕ.

Το σχέδιο νόμου πάει ένα βήμα παραπέρα τη διαδικασία “ξεπλύματος” του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την παράγραφο 5 του ίδιου Άρθρου στην οποία αναφέρεται “Για την υποστήριξη της αποστολής της η εταιρεία δύναται να λαμβάνει δωρεές ή χορηγίες από μη κρατικούς φορείς.”
Μείωση των πόρων των πανεπιστημίων και αύξηση των διαφορών χρηματοδότησης μεταξύ των ιδρυμάτων

Στα Άρθρα 90 και 91 γίνεται μία προσπάθεια μείωσης της οριζόντιας χρηματοδότησης των πανεπιστημίων αφού μειώνεται το ποσοστό της τακτικής χρηματοδότησης με αντικειμενικά κριτήρια από 80% σε 70%, και αντίστοιχα αυξάνεται το ποσοστό που κατανέμεται με δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων από 20% σε 30%. Επομένως, στρατηγικός στόχος του σχεδίου ↪ 19 νόμου είναι να μεγαλώσει η ψαλίδα στις διαφορές χρηματοδότησης μεταξύ των πανεπιστημίων ανάλογα με τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, τιμωρώντας τα ιδρύματα που δεν τα πήγαν καλά σε αυτούς. Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 91 εξαιρείται από την κατανομή του 30% το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
πηγή: Alfavita

Σχόλια