Πως θα εγκρίνονται οι κρατικές αγροτικές οικονομικές ενισχύσεις

Τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων σε α...


Τους όρους, τις προϋποθέσεις, τους περιορισμούς και τις διαδικασίες με τις οποίες εγκρίνεται η καταβολή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων σε αγρότες και κτηνοτρόφους περιλαμβάνει η ΚΥΑ των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομίας και Οικονομικών, που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.


Οι κρατικές οικονομικές ενισχύσεις καταβάλλονται προκειμένου να ενισχυθούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι έναντι ζημιών στη φυτική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων και των αποθηκευμένων προϊόντων) και στα μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του παγίου κεφαλαίου, που προκαλούνται από απρόβλεπτα γεγονότα, όπως θεομηνίες, δυσμενείς καιρικές συνθήκες ή άλλα έκτακτα γεγονότα.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, όπως αναφέρει ρεπορτάζ στον “Οικονομικό Ταχυδρόμο”, οποιοδήποτε κλιματικό φαινόμενο καλύπτεται από τη συνήθη πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης από τον ΕΛΓΑ) δεν μπορεί να ενταχθεί σε πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων.

Επιπρόσθετα, η απώλεια φυτικής παραγωγής και ζωικού κεφαλαίου που καλύπτεται κατά τη συνήθη πρακτική της ασφαλιστικής αγοράς (συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης του ΕΛΓΑ) δεν μπορεί να ενταχθεί στο παρόν πλαίσιο.

Όροι και προϋποθέσεις

Επιτρέπεται η καταβολή ενισχύσεων για επανόρθωση ζημιών στη φυτική παραγωγή (συμπεριλαμβανομένων των αποθηκευμένων προϊόντων) ή στα μέσα παραγωγής όταν συντρέχουν αθροιστικά τα παρακάτω:

Οι ζημιές προκαλούνται από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες που δύνανται να εξομοιωθούν με θεομηνίες, βάσει επίσημων μετεωρολογικών στοιχείων. Όλες οι παραπάνω περιπτώσεις θα αναγνωρίζονται επίσημα από τις Ελληνικές Αρχές. Σε ό,τι αφορά τις ασθένειες-προσβολές, αυτές ενισχύονται όταν αποδεδειγμένα προκλήθηκαν από θεομηνίες, έκτακτα γεγονότα ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Ο ενδιαφερόμενος έχει υποβάλει αίτηση χορήγησης ενίσχυσης και πληροί τις προϋποθέσεις ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού και της κατά περίπτωσης εφαρμοζόμενης κοινής υπουργικής απόφασης.

Η γεωργική εκμετάλλευση να λειτουργεί νόμιμα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Το σύνολο της φυτικής παραγωγής ή του ζωικού κεφαλαίου να είναι ασφαλισμένο στον ΕΛΓΑ εφόσον υπάγεται στη υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, εφόσον εξαιρείται από την υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛΓΑ. Προκειμένου για πάγιο κεφάλαιο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένα κύρια στοιχεία της εκμετάλλευσης.

Οι κατηγορίες των ενισχύσεων

Οι κρατικές ενισχύσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

Α. Ενισχύσεις για επανόρθωση ζημιών μέσων παραγωγής:

1. Ανασύσταση φυτικού κεφαλαίου. 2. Αποκατάσταση ζημιών παγίου κεφαλαίου. 3. Αντικατάσταση ζωικού κεφαλαίου. Οι ενισχύσεις αυτές καταβάλλονται εφάπαξ, εφόσον έχει διαπιστωθεί και βεβαιωθεί η ανασύσταση/αποκατάσταση/αντικατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

Β. Ενισχύσεις για απώλεια παραγωγής:

1. Απώλεια εισοδήματος λόγω ανασύστασης φυτικού κεφαλαίου (συμπληρωματική ενίσχυση). 2. Απώλεια φυτικής παραγωγής. 3. Καταστροφή αποθηκευμένων προϊόντων.Σχόλια